Rychlý kontakt

Veřejné zakázky z profilu zadavatele

Datum Název a popis
Datum
9.7.2018
Název a popis
Odborná učebna infromatiky
Vybavení učebny informatiky v základní škole Borovany
Datum
2.7.2018
Název a popis
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Borovany, jeho příspěvkové organizace a společnost Služby Borovany s.r.o.
- dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (67) - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb. ve smyslu vyhlášky č. 541/2005 Sb. - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie Vše pro odběrná místa zadavatele v počtu 67 OM ve správním území města Borovany (okres České Budějovice) při předpokladu dodávaného množství cca 652,5 MWh/rok pro období dodávky od 1.1.2020 do 31.12.2023.
Datum
28.6.2018
Název a popis
Oprava ohradní zdi zámku města Borovany
Oprava ohradní zdi zámku město Borovany v rozsahu vydaného Rozhodnutí MěÚ Trhové Sviny a projektové dokumentace zhotovené projektantem Ing. J. Troupem
Datum
21.6.2018
Název a popis
Stavební úpravy, dodávka a instalace stálé expozice "Z Borovan vlakem tam a zpátky"
Vybudování stálé expozice o historii Dráhy císaře Františka Josefa v objektu čp. 102 v Borovanech. Rozsah expozice je určený projektovou dokumentací.
Datum
6.6.2018
Název a popis
Rekonstrukce běžecké dráhy v Borovanech
Rekonstrukce běžecké dráhy v Borovanech
Datum
18.4.2018
Název a popis
Rekonstrukce zdrojů kotelny CZT v Borovanech
Datum
9.4.2018
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany. Zakázka obsahuje části podle požadovaných technologií na provádění opravy.
Datum
26.3.2018
Název a popis
Víceúčelové hřiště v obci Borovany na p.č. 16/1, 31/1 a 36/1 v k.ú. Borovany
Datum
27.9.2017
Název a popis
Výměna střešní krytiny na domech č.p. 89 a 134 v Nádražní ulici
Kompletní realizace výměny střešní krytiny na domu č.p. 89 a 134 v Nádražní ulici města Borovany.
Datum
15.9.2017
Název a popis
Zpracování projektové dokumentace úprav hlavní části Žižkova náměstí v Borovanech
Zpracování projektové dokumentace ve fázích projektová dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby a autorský dozor.
Datum
7.9.2017
Název a popis
Rekonstrukce obrusných vrstev
Rekonstrukce obrusných vrstev ulice Okružní, Na Výhony a Petra z Lindy v Borovanech
Datum
21.7.2017
Název a popis
Restaurace Radostice oprava střechy, konstrukce krovu a stropního podhledu
Restaurace Radostice oprava střechy, konstrukce krovu a stropního podhledu v rozsahu podle projektové dokumentace Ing. Michal Skalík, Táboritská 353/II, 379 01 Třeboň na objektu par.č. 79 v k.ú Radostice u Trocnova
Datum
23.5.2017
Název a popis
Oprava střechy šatny sportovního areálu na pozemku p.č. st. 291 Borovany
Oprava střechy šatny sportovního areálu na pozemku p.č. st. 291 v k.ú. Borovany v rozsahu podle projektové dokumentace zhotovené projektantem Ing. J. troupem
Datum
15.5.2017
Název a popis
Stavební úpravy objektu čp. 193 na pozemku p.č. st 92/6 a objektu bez čp. na pozemku p.č. st 92/1 v Borovanech
Předmětem projektu jsou stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 193 na p. č. 92/6 a objekt bez č. p. na parc. č. st. 92/1, který se nachází v bezprostřední blízkosti Borovanského zámku a je součástí komplexu Borovanského kláštera a zámku. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy.
Datum
10.5.2017
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany. Zakázka obsahuje části podle požadovaných technologií na provádění oprav.
Datum
10.5.2017
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany. Zakázka obsahuje části podle požadovaných technologií na provádění oprav.
Datum
26.4.2017
Název a popis
Dopravní automobil pro jednotku SDH Hluboká u Borovan
Dopravní automobil pro jednotku SDH. Automobil s certifikací TUPO.
Datum
26.4.2017
Název a popis
Dopravní automobil pro jednotku SDH Hluboká u Borovan
Pořízení dopravního automobilu s certifikací TUPO pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Hluboká u Borovan.
Datum
25.4.2017
Název a popis
Dopravní automobil pro jednotku SDH Hluboká u Borovan
Dopravní automobil pro jednotku SDH. Automobil s certifikací TUPO.
Datum
10.1.2017
Název a popis
Stavební úpravy budovy čp. 102 na p. č. 92/4, k. ú. Borovany
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č. p. 102 na p. č. 92/4 a části objektu č. p. 193 na p. č. 92/6 v k. ú. Borovany. Stavební úpravy se týkají zejména prací spojených s rekonstrukcí prostorů, které v současné době slouží platnéřství a zároveň využít skladové prostory v přízemí pro potřeby místního sdružení. Dále bude stávající půda využívána jako stálá expozice drobných předmětů. Část objektu č. p. 193 na p. č. 92/6 bude z větší části odstraněna a na jejím místě vznikne nový vstupní objekt, který bude sloužit jak pro potřeby stálé expozice, tak do budoucna i jako únikový východ pro sousední objekt. Součástí akce je i kompletní výměna vnitřních rozvodů inženýrských sítí s napojením na stávající přípojky. Nově bude vybudována přípojka plynu. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, v Příloze č. 4 – Výkaz výměr a v příloze č. 7 – Plán BOZP, které jsou přílohou této výzvy.
Datum
21.9.2016
Název a popis
Dopravní hřiště v areálu Základní školy Borovany
Realizace dopravního hřiště v rozsahu podle projektové dokumentace.
Datum
21.9.2016
Název a popis
Zpracování projektové dokumentace lávky přes Stropnici a cyklostezky Borovany - ZOO Dvorec
Průzkumné a projektové práce včetně inženýrské činnosti
Datum
16.9.2016
Název a popis
VÝMĚNA OKEN A ÚPRAVA ODVODNĚNÍ STŘECH OBJEKTŮ AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOROVANY
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které spočívají ve výměně výplní otvorů základní školy, v místech učeben a ředitelny budou dále doplněny exteriérové žaluzie a bude provedena náhrada neřímsových žlabů za podokapní. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, jejíž součástí je i výkaz výměr.
Datum
22.8.2016
Název a popis
Bezbariérové řešení vstupu v objektu DPS Borovany
Stavební úpravy vstupů do objektu domu s pečovatelskou službou pro zajištění bezbariérového přístupu. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací.
Datum
22.8.2016
Název a popis
Bezbariérové řešení vstupu v objektu DPS Borovany
Úprava vstupů do objektu z důvodu zajištění bezbariérového přístupu podle platných norem a předpisů. Rozsah díla určen projektovou dokumentací.
Datum
19.8.2016
Název a popis
Přírodní zahrada v areálu Mateřské školy Borovany
Drobné stavební úpravy, demontáž oplocení, výstavba oplocení, zahradní a parkové úpravy.
Datum
14.7.2016
Název a popis
Oprava objektu čp. 21 na pozemku p.č. st. 104 Vrcov
Dílčí dispoziční úpravy, výměna elektroinstalace, instalace systému ústředního vytápění.
Datum
7.7.2016
Název a popis
Obnova rybníků ve správním území města Borovany
Předmětem veřejné zakázky je obnova rybníků v majetku a správě města Borovany. Účelem stavebních prací je obnova jednotlivých rybníků tak, aby jejich základní technické parametry byly v souladu s normami a byla zajištěna jejich bezpečnost a vodohospodářské funkce. Jedná se především o zvýšení retenční schopnosti o obnovu nefunkčních částí. Pro stavbu byl proveden předběžný hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum. Jedná se celkem o tři rybníky: a) rybník na p.č. 1274 v k.ú. Dvorec u Třebče, b) rybník na p.č. 1273 v k.ú. Dvorec u Třebče, c) rybník na p.č. 730 v k.ú. Vrcov.
Datum
22.6.2016
Název a popis
Projektová dokumentace stavebních úprav objektu čp. 193 a objektů bez čp. na pozemku pč. st. 92/1 v Borovanech
Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro úpravy čtyř budov ve fázích: průzkumné práce, návrh řešení, PD pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti, PD pro provedení stavby a autorský dozor.
Datum
22.6.2016
Název a popis
Oprava chodníků Město Borovany a místní část Hluboká u Borovan
Datum
25.4.2016
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy komunikací ve správním území města Borovany
Datum
14.4.2016
Název a popis
Oprava místní komunikace Hluboká u Borovan
Oprava místní komunikace v místní části Hluboká u Borovan. Rozsah podle projektové dokumentace. Oprava zahrnuje dva úseky o délkách 440 a 180 m komunikace.
Datum
11.4.2016
Název a popis
Stavební úpravy pro výtah - Zdravotní středisko Borovany
Stavební úpravy související s instalací výtahu. Dodávka a montáž výtahu.
Datum
9.2.2016
Název a popis
Stavební úpravy objektu čp. 181 na pozemku p.č. st. 92/8 Borovany
Kompletní stavební úpravy nepodsklepeného přízemního objektu s podkrovím. Objekt se zastavěnou plochou 166 m2 a obestavěným prostorem 1080 m3.
Datum
16.11.2015
Název a popis
Opravy místních komunikací 2012
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany
Datum
16.11.2015
Název a popis
Úpravy náměstí Borovany
Stavební úpravy části náměstí v Borovanech, úpravy povrchů, sadové úpravy, drobná architektura
Datum
16.11.2015
Název a popis
Přírodní zahrada Mateřské školy Borovany
Sadové úpravy a drobné stavby
Datum
16.11.2015
Název a popis
Přírodní zahrada Mateřské školy Borovany
Sadové úpravy a drobné stavby
Datum
16.11.2015
Název a popis
Opravy místních komunikací 2014
Opravy místních komunikací ve správním území Města Borovany
Datum
16.11.2015
Název a popis
MŠ Borovany - oprava objektů
Oprava objektů MŠ v Borovanech : 1 Vstupní stěna s vchodovými dveřmi 2 Stěna ve spojovací chodbě 3 Stěna na schodišti 4 Výměna oken ve sborovně a v ředitelně 5 dlažba vstupu a spojovací chodby 6 Oprava balkonu 7 Vnitřní dělicí stěna
Datum
16.11.2015
Název a popis
Opravy místních komunikací 2013
Oprava místních komunikací ve správním území Města Borovany
Datum
12.11.2015
Název a popis
Oprava komunikací ve správním území Města Borovany 2015
Opravy vozovek
Datum
3.9.2015
Název a popis
Borovany, Okružní ulice - oprava chodníků
Oprava poškozených chodníků.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Stavební úpravy objektu na posilovnu a kuželnu.
Úpravy části bývalého administrativního objektu pro zřízení kuželny a posilovny.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Borovany, Jižní ulice - oprava povrchu komunikace a chodníků
Oprava poškozených povrchů komunikací a chodníků.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Borovany, Zahradní ulice - oprava chodníků
Oprava poškozených chodníků.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Borovany, Okružní ulice - oprava komunikace
Oprava poškozené komunikace.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Borovany, U Trati - oprava komunikace
Oprava poškozené komunikace.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Dodávka zařízení ČOV Borovany
Dodávka a montáž stíratelných česlí do ČOV.
Datum
3.9.2015
Název a popis
Oprava bazénu ZŠ Borovany
Nahrazení keramických podlah včetně izolací, výměna keramických obkladů.

Na této stránce je uveden seznam zadávacích řízení dané organizace. Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné.

Borůvkobraní Borůvkobraní Borůvkobraní