Veřejné zakázky z profilu zadavatele

Datum Název a popis
Datum
20.12.2022
Název a popis
Rozšíření veřejného osvětlení v osadě Vrcov
Provedení stavebních úprav a dodávek veřejného osvětlení.
Datum
3.11.2022
Název a popis
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je: -fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, -přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu ERÚ), -zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, -zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu. Místo plnění: Odběrná místa zadavatele Odběrná místa zemního plynu zadavatele v celkovém počtu 10 a v celkovém množství dodávky cca 4 803 MWh, pro období dodávky od 01.01.2023 6:00 hod. do 1.1.2024 6:00 hod.: a) maloodběr – odběrná místa v počtu 8 a v celkovém množství cca 986 MWh/rok b) středoodběr – odběrná místa v počtu 2 a v celkovém množství cca 3 817 MWh/rok
Datum
16.9.2022
Název a popis
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Borovany, jeho příspěvkové organizace a společnost Služby Borovany s.r.o. pro období dodávky roku 2023
Předmětem veřejné zakázky je: -fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, -přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, -zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, -zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie. Místo plnění: Odběrná místa centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů dle článku 2 zadávací dokumentace Odběrná místa elektrické energie zadavatelů z napěťové hladiny NN v celkovém počtu 68 a v celkovém množství dodávky pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023 cca 660 MWh.
Datum
26.8.2022
Název a popis
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je: -fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, -přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu ERÚ), -zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, -zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu. Místo plnění: Odběrná místa zadavatele Odběrná místa zemního plynu zadavatele v celkovém počtu 10 a v celkovém množství dodávky cca 4 803 MWh/rok, pro období dodávky od 01.01.2023 6:00 hod. do 1.1.2025 6:00 hod. – cca 9 606 MWh: a) maloodběr – odběrná místa v počtu 8 a v celkovém množství 1 972 MWh (tj. cca 986 MWh/rok) b) středoodběr – odběrná místa v počtu 2 a v celkovém množství 7 634 MWh (tj. cca 3 817 MWh/rok) Bližší informace k odběrným místům jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Datum
20.5.2022
Název a popis
Oprava ohradní zdi Trocnovská ulice zámku města Borovany
Oprava ohradní zdi Trocnovská ulice zámku města Borovany v rozsahu zadávací dokumentace a dle vydaného závazného stanoviska odboru památek a rozhodnutí vydaného stavebního povolení.
Datum
8.4.2022
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy komunikací správní území města Borovany
Datum
22.2.2022
Název a popis
Stavební úpravy zubních ordinací v budově čp. 56 Borovany
Stavební úpravy, úpravy elektroinstalací a zdravotních instalací souvisejících s obnovou zdravotnického zařízení zubních ordinací.
Datum
27.10.2021
Název a popis
Oprava lodžií budovy čp. 6 Borovany
opravy zábradlí, opravy izolací, úpravy odvodnění, opravy fasád a výměna výplní otvorů
Datum
23.9.2021
Název a popis
Nátěr fasád pavilónů Mateřské školy Borovany
Nátěr fasád deseti pavilónů Mateřské školy Borovany.
Datum
23.9.2021
Název a popis
Projektová dokumentace stavby "ZTV 1. etapy lokality Borovany - východ"
Zpracování projektové dokumentace ZTV plochy rozsahu 43400 m2.
Datum
25.6.2021
Název a popis
Stavební úpravy čp. 242 v Borovanech
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu, u kterého dojde k výměně okenních a dveřních výplní a kompletnímu zateplení. Výraznější rekonstrukce bude probíhat ve 3. NP, kde dojde vytvoření osmi obytných jednotek. Součástí předmětu plnění je dále vytvoření nové parkovací plochy na pozemku, vytvoření nového vjezdu na pozemek, vytvoření nových chodníků a veřejné osvětlení. Podrobné technické informace k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách této výzvy: č. 1 – Projektová dokumentace, č. 4 – Výkaz výměr. Zadavatel uvádí, že pokud jsou v podmínkách této výzvy nebo jejích příloh uvedené přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty, vynálezy, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a použití adekvátních výrobků.
Datum
25.6.2021
Název a popis
Stavební úpravy čp. 149 v Borovanech včetně revitalizace přilehlé části náměstí
25. června 2021 Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu čp. 149 v Borovnech a revitalizace veřejného prostranství v okolí tohoto objektu. V rámci rekonstrukce objektu čp. 149 se jedná zejména o stavební úpravy druhého nadzemního podlaží. Dnes nevyužívaný prostor původních učeben základní školy bude upraven pro potřeby detašovaného pracoviště Lidové školy umění v Borovanech. V rámci rekonstrukce dojde k rekonstrukci učeben, úpravě jedné z učeben na sociální zařízení a šatny, v suterénu objektu bude umístěn výměník teplovodu a rozdělovač topných větví. Součástí rekonstrukce je provedení nového rozvodu topné vody od výměníku teplovodního vytápění, provedení teplovodní přípojky a zateplení objektu. V rámci revitalizace veřejného prostoru dojde úpravám stávajících zpevněných ploch, bude provedeno celkové zvýšení úrovně zpevněných ploch, pro možný přístup do stávajících objektů bez dnes navazujících přístupových ramp a vyrovnávacích schůdků. Dále bude vysazena nová zeleň včetně keřového patra pro vytvoření klidové zóny a odstínění přilehlé státní komunikace a dojde k umístění nového mobiliáře a veřejného osvětlení. Podrobné technické informace k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách této výzvy: č. 1 – Projektová dokumentace, která v sobě zahrnuje projektovou dokumentaci „Stavební úpravy čp. 149 na p.č. 121/1 v Borovanech“ a projektovou dokumentaci „Revitalizace části Žižkova náměstí v Borovanech“ č. 4 – Výkazy výměr Zadavatel uvádí, že pokud jsou v podmínkách této výzvy nebo jejích příloh uvedené přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a použití adekvátních výrobků.
Datum
25.6.2021
Název a popis
Dodávka nového zametacího stroje
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového zametacího stroje pro potřeby města Borovany. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Specifikace.
Datum
25.6.2021
Název a popis
Nákup vybavení stomatologických ordinací v Borovanech
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového vybavení zubní ordinace ve městě Borovany, konkrétně se jedná o dodávku 2 ks stomatologických souprav, 2 ks intraorálního rentgenu včetně digitálního senzoru, 1 ks panoramatického RTG a 1 ks autoklávu. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění, jejíž součástí je i položkový rozpočet. Účastník v jednotlivých listech, které tvoří přílohu č. 1 doplní údaj ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“. Doplněné listy Specifikace předloží účastník jako součást nabídky společně s technologickými listy nabízených výrobků a naceněným položkovým rozpočtem.
Datum
20.5.2021
Název a popis
Přestavba budovy čp. 5 Borovany
Přestavba objektu čekárny autobusového nádraží v Borovanech.
Datum
20.5.2021
Název a popis
Oprava části oplocení areálu základní školy v Borovanech
Oprava části oplocení areálu základní školy v Borovanech.
Datum
26.4.2021
Název a popis
Zklidnění průtahu sil. II/155-chodník Trocnov
Realizace stavby zklidnění průtahu sil. II/155-chodník Trocnov
Datum
24.3.2021
Název a popis
Oprava fasády pravého křídla zámku města Borovany a obnova dvoukřídlých vrat v ohradní zdi.
Oprava fasády pravého křídla zámku města Borovany a obnova dvoukřídlých vrat v ohradní zdi
Datum
23.3.2021
Název a popis
Zpevněná plocha a vjezd na p.č. 2003/1, Třeboňská ul., Borovany
Vybudování zpevněné plochy včetně napojení na komunikaci.
Datum
19.3.2021
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy komunikací podle požadovaných čtyř dílčích částí různých způsobů opravy v celém správní území města Borovany.
Datum
19.3.2021
Název a popis
Nová komunikace Luční II-Borovany
Nová komunikace Luční II- Borovany: Jedná se o stavbu účelové komunikace v celkové délce 176,33 m. Celkem je zde 23 parkovacích stání včetně dvou stání pro vozidla osoby těžce pohybově postižené.
Datum
16.3.2021
Název a popis
Optimalizace veřejného osvětlení v osadě Třebeč
Jedná se o doplnění či výměnu stávajícího veřejného osvětlení za nové v osadě Třebeč v rozsahu dle projektové dokumentace.
Datum
26.2.2021
Název a popis
Oprava komunikace Zahradní ulice v Borovanech
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace ulice Zahradní v Borovanech v délce 575 metrů. Zahrnuje celoplošnou opravu vozovky, chodníků a výměnu veřejného osvětlení včetně kabeláže. Stavba je členěna na stavební objekty: • SO 01 – Zpevněné plochy komunikací • SO 02 – Návrh veřejného osvětlení včetně kabeláže V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení dojde také k demontáži stávajícího systém veřejného rozhlasu v ulici a přemístění stávajících repro souprav. Podrobné technické informace k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách výzvy: č. 1 – Projektová dokumentace, č. 4 – Výkaz výměr. Zadavatel uvádí, že pokud jsou v podmínkách této výzvy nebo jejích příloh uvedené přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a použití adekvátních výrobků.
Datum
17.12.2020
Název a popis
Výměna zdrojů UT a VZT v základní škole Borovany
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky související s rekonstrukcí kotelny, zejména výměna zdrojů UT a VZT a související stavební práce. Jedná se především o - demontáže stávajícího zařízení - montáže nových kondenzačních kotlů včetně plynových hořáků a dalšího příslušenství dle specifikace materiálu - rekonstrukce strojní části kotelny - úprava stávajícího plynovodu, řešení odvodu spalin - řešení hydraulického dopojení do systému UT, ošetření a proplach stávajícího systému - nového systému kontroly a MaR včetně opatření pro případné napojení kogenerační jednotky - součástí dodávky bude PROVOZNÍ ŘÁD KOTELNY - drobné stavební úpravy - další práce nezbytné pro realizaci stavby. Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, jejíž součástí je i položkový rozpočet.
Datum
3.11.2020
Název a popis
Interiéry budovy čp. 107 Borovany
Stavební úpravy vnitřních prostor objektu přístavby radnice.
Datum
11.9.2020
Název a popis
Borovany vrt BJ-1a
Datum
20.8.2020
Název a popis
Stavební úpravy budovy čp. 6 Borovany
Výměna oken, oprava krytiny balkónů, úpravy odvodnění střech a balkónů a související práce
Datum
28.7.2020
Název a popis
Oprava WC a sprchy sociálního zázemí sportoviště TJ Sýmalka
Oprava WC a sprchy sociálního zázemí sportoviště TJ Sýmalka
Datum
30.6.2020
Název a popis
Borovany - chodník v ulici U Haltýře
Novostavba chodníku v délce cca 223 m.
Datum
8.4.2020
Název a popis
Oprava komunikací
Opravy komunikací správní území města Borovany
Datum
21.2.2020
Název a popis
Oprava levé části ohradní zdi, fasády průčelí levého křídla a obnova omítek interiérové vstupní části zámku města Borovany
Oprava levé části ohradní zdi, fasády průčelí levého křídla a obnova omítek interiérové vstupní části zámku města Borovany
Datum
21.10.2019
Název a popis
Sanace akumulace úpravny vody v Borovanech
Sanace akumulace úpravny vody v Borovanech v rozsahu dle projektové dokumentace.
Datum
4.6.2019
Název a popis
Výstavba podkrovní části objektu na čp. 702, Borovany
Jedná se o dostavbu podkrovní části v objektu vinárny na čp. 702 v Borovanech
Datum
27.5.2019
Název a popis
Nákup traktoru
Nákup nového kolového traktoru.
Datum
3.5.2019
Název a popis
Hluboká u Borovan -oprava místní komunikace
Hluboká u Borovan oprava místní komunikace, dle projektové dokumentace
Datum
18.4.2019
Název a popis
BOROVANY - REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
Předmětem projektu je rekonstrukce autobusového nádraží v Borovanech. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek.
Datum
18.4.2019
Název a popis
Trocnov-oprava místní komunikace
Trocnov-oprava místní komunikace v rozsahu vypracované projektové dokumentace a vydaného ohlášení
Datum
3.4.2019
Název a popis
Rekonstrukce předávacích stanic v objektech ve vlastnictví města Borovany
Datum
28.3.2019
Název a popis
Opravy komunikací
Opravy komunikací správní území město Borovany
Datum
21.3.2019
Název a popis
Dodání herních prvků pro ulici U Trati město Borovany a místní části Třebeč, Dvorec, Hluboká u Borovan a Trocnov
Dodání herních prvků
Datum
28.2.2019
Název a popis
Opravy komunikací Vrcov
Opravy komunikací místní části Vrcov v rozsahu poškození, dle popisu technologie opravy
Datum
28.2.2019
Název a popis
Oprava fasády vstupní části zámku město Borovany
Oprava fasády vstupní části zámku město Borovany
Datum
25.2.2019
Název a popis
Stavební úpravy části objektu čp. 107 Borovany pro oční optiku
Stavební úpravy části objektu v rozsahu podle projektové dokumentace a podle podmínek stavebního povolení.
Datum
29.1.2019
Název a popis
Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav čp. 149 v Borovanech
Předmětem je kompletní projektová dokumentace včetně průzkumných prací a autorského dozoru. Fáze dokumentace: průzkumné práce, PD pro stavební povolení, PD pro provedení stavby a autorský dozor.
Datum
16.1.2019
Název a popis
Zpracování projektové dokumentace novostavby bytových domů na pozemku p.č. 5257 v Borovanech
Zpracování PD ve fázích: průzkumné práce, PD pro územní řízení, PD pro stavební povolení, PD pro výběr zhotovitele a autorský dozor.
Datum
9.7.2018
Název a popis
Odborná učebna infromatiky
Vybavení učebny informatiky v základní škole Borovany
Datum
2.7.2018
Název a popis
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Borovany, jeho příspěvkové organizace a společnost Služby Borovany s.r.o.
- dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (67) - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb. ve smyslu vyhlášky č. 541/2005 Sb. - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie Vše pro odběrná místa zadavatele v počtu 67 OM ve správním území města Borovany (okres České Budějovice) při předpokladu dodávaného množství cca 652,5 MWh/rok pro období dodávky od 1.1.2020 do 31.12.2023.
Datum
28.6.2018
Název a popis
Oprava ohradní zdi zámku města Borovany
Oprava ohradní zdi zámku město Borovany v rozsahu vydaného Rozhodnutí MěÚ Trhové Sviny a projektové dokumentace zhotovené projektantem Ing. J. Troupem
Datum
21.6.2018
Název a popis
Stavební úpravy, dodávka a instalace stálé expozice "Z Borovan vlakem tam a zpátky"
Vybudování stálé expozice o historii Dráhy císaře Františka Josefa v objektu čp. 102 v Borovanech. Rozsah expozice je určený projektovou dokumentací.
Datum
6.6.2018
Název a popis
Rekonstrukce běžecké dráhy v Borovanech
Rekonstrukce běžecké dráhy v Borovanech

Na této stránce je uveden seznam zadávacích řízení dané organizace. Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné.