Informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název
  • Město Borovany
 • 2. Důvod a způsob založení
  • Jedná se zejména o zabezpečení rozvoje svého území a potřeb občanů, ochrana obecního a veřejného zájmu jak v samostatné, tak v přenesené působnosti, vymezený platnými a účinnými právními předpisy.
  • Město Borovany je zároveň ekonomickým subjektem registrovaným u Českého statistického úřadu.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Tel. sekretariát, podatelna - 387 001 345, e-mail adresa: sekretariat@borovany-cb.cz
  Datové schránky - yenbg43
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Město Borovany
   Žižkovo nám. 107
   373 12 Borovan
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Město Borovany
   Žižkovo nám. 107
   373 12 Borovan
  • 4.3 Úřední hodiny
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: 387 001 345 (sekretariát, podatelna)
  • 4.5 Čísla faxu
   • fax: 387 981 550
  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • 4.7 Adresa e-podatelny
  • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 152765723, kód banky: 0300
 • 6. IČO
  • 00244686
 • 7. DIČ
  • CZ00244686
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  • Možno zasílat poštou, elektronicky, datovou schránkou (viz kontaktní spojení)
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • Žádosti lze zasílat poštou, elektronicky, datovou schránkou (viz kontaktní spojení)
 • 11. Opravné prostředky
  • Odvolání proti rozhodnutí nebo usnesení Městského úřadu Borovany nebo další opravné prostředky je nutné podat podle zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, písemně ve lhůtách stanovených tímto zákonem na adresu: Městský úřad Borovany Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany.
  • Nestanoví-li správní řád nebo zvláštní zákon jinak, je odvolacím správním orgánem, který řeší opravné prostředky, nejblíže nadřízený správní orgán. Odvolacím orgánem pro Městský úřad Borovany je zpravidla krajský úřad.
  • Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům řízení.
 • 12. Formulář pro žádost o informace
 • 13. Nejdůležitější používané předpisy
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon 262/2006 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení
  • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  • Zákon 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů 
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů 
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o  odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • 14. Úhrady za poskytování informací
  • 14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 14.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.