Fond rozvoje a bydlení

Fond rozvoje a bydlení byl pozastaven.